Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lycamobile wordt mobiele operator bij Telenet
#21
Dat ze nog maar verdubbelen hier hoogste gsm berijk E of H+ schande
Antwoord
#22
(03-07-2018, 12:07)natte schreef: Dat ze nog maar verdubbelen hier hoogste gsm berijk E of H+ schande

dat is plaatsgebonden Wink
Antwoord
#23
Kijk master plaatselijk. In limburg in wallonie in hageland. Is niet meer plaatselijk hee is dikke brol
Antwoord
#24
De Belgische toezichthouder op de telecommarkt, BIPT, heeft Lycamobile een boete van EUR 394.070 én een reeks nieuwe verplichte maatregelen opgelegd voor het niet naleven van de regels rondom de identificatieplicht van gebruikers van prepaid-aansluitingen.

Sinds 17 december 2016 is het Belgische mobiele aanbieders verboden om een prepaid-aansluiting te activeren zonder de eindgebruiker vooraf te identificeren. Tegen uiterlijk 7 juni 2017 moesten de operatoren de niet-geïdentificeerde eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten gekocht vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 november 2016, afsluiten.

Zaak loopt al langer

Uit de controles die het BIPT heeft uitgevoerd, is gebleken dat Lycamobile zijn verplichtingen ter zake niet is nagekomen. Het BIPT heeft daarom voorlopige maatregelen opgelegd aan Lycamobile in zijn besluit van 30 maart 2018 teneinde:

Enerzijds die voorafbetaalde kaarten te deactiveren die werden verkocht in een van de 44 gecontroleerde verkooppunten en die werden geactiveerd zonder dat de eindgebruiker werd geïdentificeerd conform de methodes waarin de regelgeving voorziet.
Anderzijds om Lycamobile te verbieden om elke nieuwe voorafbetaalde kaart verkocht door de voornoemde verkooppunten te activeren voor een oorspronkelijke, verlengbare, periode van twee weken. Dat verbod werd verlengd tot eind juni 2018 krachtens een besluit van het BIPT van 6 april 2018.
In het licht van de niet-naleving van zijn besluit van 30 maart 2018 en het koninklijk besluit van 27 november 2016 heeft het BIPT in een besluit van 15 juni 2018 aan Lycamobile een boete van EUR 225.183 opgelegd. Dat besluit verplicht ook:

Om op de eerste plaats onmiddellijk een systeem in te voeren voor de systematische controle van de verzoeken om activering van prepaid-aansluitingen afkomstig van de verkooppunten, teneinde na te gaan of het voorgelegde identificatiestuk (ongeacht in welke vorm) conform de regelgeving is.
Op de tweede plaats om voor de prepaid-aansluiting op verzoek van gelijk welk verkooppunt, na te gaan of het voorgelegde identificatiestuk een geldig identificatiestuk was in de zin van de regelgeving.
Nieuwe boete na niet nakomen verplichtingen
Op 24 april 2019 heeft het BIPT de operator opnieuw veroordeeld wegens de niet-naleving van het besluit van het BIPT van vrijdag 15 juni 2018 en de regelgeving in verband met de voorafgaande identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten. Ditmaal bedraagt de boete EUR 394.070. De volgende maatregelen worden ook opgelegd:

Lycamobile moet onmiddellijk het systeem van identificatie van de eindgebruikers aanzienlijk verbeteren, om steeds een correcte identificatie van die laatsten te waarborgen voordat de prepaid aansluiting wordt geactiveerd (verificatie van de identificatie door Lycamobile of zijn onderaannemer voorafgaand aan de activering van de kaart).
Lycamobile moet ook onverwijld alles in het werk stellen om de gevallen waarin een manuele invoering van identificatiegegevens en -documenten in zijn computersystemen nodig is, zoveel mogelijk te beperken.
Binnen de maand na het besluit moet Lycamobile er bovendien voor zorgen dat de identificatiegegevens en -documenten die door de gerechtelijke autoriteiten worden gevraagd, gemakkelijk teruggevonden kunnen worden in zijn computersystemen, zonder risico van fouten of onvolledige gegevens (bijvoorbeeld door één enkele databank aan te leggen).
Wat betreft de verificatie van de identificatie van de eindgebruikers van prepaid aansluitingen in het verleden aanvaardt het BIPT het herstelplan voorgesteld door Lycamobile (herstel tegen eind juni 2019).
Antwoord